مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: مهدی هدایتی
کلیدواژه ها : ديابت نوع 2 - نوجوانان - کودکان
: 4620
: 58
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه: با توجه به شيوع فزايندهى ديابت نوع 2 جوانان در جوامع مختلف و عدم بررسى شيوع اين بيمارى در ايران مطالعهى حاضر به منظور بررسى شيوع ديابت نوع 2 در گروه سنى 3 تا 19 ساله منطقهى شرق تهران انجام شد. همچنين عوامل زمينهاى (سابقهى خانوادگى، چاقى، عدم فعاليت فيزيکى، رژيم غذايى پر کالرى، وزن تولد، سابقهى ديابت مادر در دوران حاملگى)، بيماريهاى همراه (فشار خون، هيپرليپيدمى، چاقى) و عوارض (پروتئينورى و رتينوپاتى) شناسايى شدند. مواد و روشها: مطالعه به صورت مقطعى بر روى 4480 نفر در محدودهى سني3 تا 19 سال منطقهى شرق تهران که به روش خوشهاى تصادفى لايه لايه انتخاب شده بودند، طى سه مرحله اجرا شد. مرحلهى اول غربالگرى با انجام آزمون قندخون ناشتا شد. در مرحلهى دوم در 210 نفر با قندخون ناشتاى بيشتر از 100 ميليگرم در دسيليتر آزمون تحمل گلوکز خوراکى (OGTT) با 75/1 گرم گلوکز به ازاى هر کيلوگرم وزن انجام شد. در مرحلهى سوم در افراد با اختلال متابوليسم کربوهيدرات آزمايشهاى اختصاصى شامل اندازهگيرى غلظت سرمى انسولين، C پپتيد و آنتيبادى بر عليه گلوتاميک دکربوکسيلات (Anti GAD) و (ICA) انجام شد. پرسشنامه شامل شرح حال، معاينهى فيزيکى، نتايج آزمايشهاى اختصاصى و پرسشنامهى تغذيهاى تکميل و بيماران از نظر عوارض ديابت بررسى شدند. يافتهها: پس از انجام دو مرحلهى اول و دوم، يک مورد داراى اختلال قندخون ناشتا (IFG)، 6 مورد اختلال تحمل گلوکز خوراکى (IGT) و 5 مورد ديابت تشخيص داده شدند که در مرحلهى سوم با 20 نفر گروه شاهد مقايسه شدند. شيوع ديابت در کل جمعيت 110 در صد هزار، شيوع IFG 22 در صد هزار و شيوع IGT 133 در صد هزار نفر بود. بنابراين شيوع ديابت نوع 2 در نوجوانان در اين جامعه 45 در صد هزار نفر ميباشد. در افراد مبتلا به ديابت نوع 2 عوامل زمينهاى مانند سابقهى خانوادگى و چاقى وجود داشت. هيچکدام از موارد مبتلا، عوارض ديابت را نداشتند. نتيجهگيري: شيوع ديابت نوع 2 در جوانان تهرانى کمتر از کشورهاى صنعتى است. با وجود حضور مواردى از ديابت نوع 2 در نوجوانان ايرانى، اين بيمارى در جامعه شيوع کمى داشته دارد. احتمال حضور اين نوع ديابت در نوجوانان چاق با سابقهى فاميلى قوى ديابت بايد مدنظر باشد. جهت پيشگيرى از افزايش شيوع اين بيمارى، آموزش عمومى براى افزايش فعاليت بدنى و رژيم غذايى مناسب توصيه ميگردد.
نویسندگان: رضا برادر جلیلی, سیدمحمد اکرمی
کلیدواژه ها : LDL - IGF - 1 - روزهداري - ماه رمضان
: 8992
: 82
: 0
ایندکس شده در :

سابقه و هدف: روزه د اري ماه رمضان يك الگوي منظم پرهيز از غذا در مسلمانان جهان است. اثرات محروميت طولاني از غذا و روز ه داري ماه رمضان بر بسياري از فاكتورها از جمله ليپوپروتئينهاي كم چگال ( LDL ) يكسان نمي باشد. در مورد فاكتور رشد شبه انسولين ( IGF-1 ) هم گزارشي وجود ندارد. اين مطالعه با هدف بررسي اثر روز ه داري در ماه رمضان بر ميزان LDL و IGF-1 و ارتباط آنها انجام گرفته است.

مواد و روشها: 132 نفر از افراد بالغ سالم داوطلب (60 زن و 72 مرد) در اين مطالعه نيمه تجربي شركت داشتند. غلظت سرمي IGF-1 بوسيله روش راديوايمونواسي و LDL از طريق محاسبه در 3 نوبت (يك هفته قبل و در روزهاي 14 و 28 ماه رمضان) اندازهگيري شد. آناليز آماري بوسيله آزمون ANOVA ، T-test Paired و رگرسيون پيرسون انجام گرديد.

يافتهها: در اين مطالعه تغيير قابل توجهي در غلظت سرمي IGF-1 در دو جنس و در كل گروه وجود نداشت، اما كاهش واضح غلظت LDL سرم مشاهده گرديد.

نتيجه گير ي: روز ه داري تأثيري بر غلظت سرمي IGF-1 ندارد، ولي LDL را به طور قابل توجهي كاهش مي د هد.

نویسندگان: احمد آفاقی, نوذر نخعی , مصطفی شکوهی , معینه معینی
کلیدواژه ها : گواتر - يدرساني - يد - سطح ادراري
: 5523
: 4
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه: اختلالات ناشي از يد با طيف وسيعي از تظاهرات باليني به عنوان يكي از مشكلات عمده بهداشتي - تغذيهاي كشور محسوب شده و مبارزه با آن نيز يكي از اولويتهاي بهداشتي كشور بوده است. استان كرمان از مناطقي است كه قبل از يدرساني، داراي شيوع بالاي گواتر آندميك بوده است. از آنجا كه برنامههاي پايش و حذف اختلالهاي ناشي از كمبود يد در كشور ما هر 5 سال يك بار انجام ميشود، اين مطالعه با هدف تعيين شيوع گواتر اندميك در سال 1385 و مقايسه آن با دورههاي قبلي انجام شد. روش: طي يك بررسي توصيفي - مقطعي از طريق نمونهگيري تصادفي، 5380 دانشآموز دختر و پسر از طريق معاينه باليني و طبق تقسيمبندي سازمان جهاني بهداشت از نظر شيوع گواتر درجهبندي شده سپس ميزان TSH, T3, T4 سرم و يد ادرار آنان اندازهگيري شد. يافتهها: درصد كلي گواتر در هر دو گروه دختران و پسران دانشآموز 8.34% بود. ميانگين يد ادراري در جمعيت مورد مطالعه 7.213 ميكروگرم در ليتر و در دختران و پسران بهترتيب 65.122±07.212 و 11.107±60.212 ميكروگرم در ليتر بود كه اختلاف معنيداري را نشان نميدهد. ميانگين T4 در كل دانشآموزان 7.8 ميكروگرم در ليتر، در دختران 9.1±8.8 ميكروگرم در ليتر و در پسران 8.1±6.8 ميكروگرم در ليتر به دست آمد كه اختلاف معنيداري بين دو جنس وجود نداشت. ميانگين TSH در كل 6.2، در دختران 7.1±9.2 و در پسران 2.1±3.2 ميكروگرم در ليتر بود (001.0=P). ميانگين T3 در كل 3.159، در دختران 3.31±4.162 و در پسران 2.33±9.156 ميكروگرم در ليتر در بهدست آمد كه اختلاف معنيداري بين دو جنس وجود نداشت. نتيجهگيري: يافتههاي اين بررسي نشان ميدهد كه در مقايسه با بررسي كشوري سال 1375 و 1380 درصد گواتر در دانشآموزان استان كرمان كاهش معنيداري داشته و ميزان يد ادرار به حد مطلوب سازمان بهداشت جهاني رسيده است.
نویسندگان: شهریار دبیری, بهرام پورسیدی, مژگان سنجری
کلیدواژه ها : انسولينوما - سرطان غدد درون ريز - نئوپلازي اندوكريني متعدد نوع 1
: 11760
: 3
: 0
ایندکس شده در :

مقدمه : تومورهاي اندوکريني پانکراس نادر است.انسولينوما از شايعترين تومورهاي عملکردي جزء اندوکريني پانکراس است.   30درصد اختلالات پانکراسي درسندرم نئوپلازي اندوكريني متعدد نوع I  (MEN I) تومورهاي  سلول بتا است. 

معرفي بيمار : اين گزارش موردي پسر جوان  23ساله اي با تاريخچه خانوادگي سندرم MEN I  را معرفي مي کند.  . بيمار باWhipple Triad مراجعه مي کند. طي بررسي هاي راديو لوژيک دو تصوير گرد و کوچک در دم و جلوي تنه پانکراس ديده شد . وي با شک باليني تومور پانکراس تحت عمل جراحي لاپاراتومي ، پانکراتکتومي ديستال واسپلنکتومي قرار گرفت.

نتيجه نهايي : بر اساس يافته هاي ماکروسکوپيک ، ميکروسکوپيک ،ايمونوهيستوشيمي  و نتايج آزمايشگاهي و کلينيکي تشخيص نهائي انسولينوما بود