مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: شهریار دبیری, بهرام پورسیدی, مژگان سنجری
کلیدواژه ها : انسولينوما - سرطان غدد درون ريز - نئوپلازي اندوكريني متعدد نوع 1
: 9740
: 3
: 0
ایندکس شده در :

مقدمه : تومورهاي اندوکريني پانکراس نادر است.انسولينوما از شايعترين تومورهاي عملکردي جزء اندوکريني پانکراس است.   30درصد اختلالات پانکراسي درسندرم نئوپلازي اندوكريني متعدد نوع I  (MEN I) تومورهاي  سلول بتا است. 

معرفي بيمار : اين گزارش موردي پسر جوان  23ساله اي با تاريخچه خانوادگي سندرم MEN I  را معرفي مي کند.  . بيمار باWhipple Triad مراجعه مي کند. طي بررسي هاي راديو لوژيک دو تصوير گرد و کوچک در دم و جلوي تنه پانکراس ديده شد . وي با شک باليني تومور پانکراس تحت عمل جراحي لاپاراتومي ، پانکراتکتومي ديستال واسپلنکتومي قرار گرفت.

نتيجه نهايي : بر اساس يافته هاي ماکروسکوپيک ، ميکروسکوپيک ،ايمونوهيستوشيمي  و نتايج آزمايشگاهي و کلينيکي تشخيص نهائي انسولينوما بود

نویسندگان: مهدی هدایتی
کلیدواژه ها : ديابت نوع 2 - نوجوانان - کودکان
: 3040
: 55
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه: با توجه به شيوع فزايندهى ديابت نوع 2 جوانان در جوامع مختلف و عدم بررسى شيوع اين بيمارى در ايران مطالعهى حاضر به منظور بررسى شيوع ديابت نوع 2 در گروه سنى 3 تا 19 ساله منطقهى شرق تهران انجام شد. همچنين عوامل زمينهاى (سابقهى خانوادگى، چاقى، عدم فعاليت فيزيکى، رژيم غذايى پر کالرى، وزن تولد، سابقهى ديابت مادر در دوران حاملگى)، بيماريهاى همراه (فشار خون، هيپرليپيدمى، چاقى) و عوارض (پروتئينورى و رتينوپاتى) شناسايى شدند. مواد و روشها: مطالعه به صورت مقطعى بر روى 4480 نفر در محدودهى سني3 تا 19 سال منطقهى شرق تهران که به روش خوشهاى تصادفى لايه لايه انتخاب شده بودند، طى سه مرحله اجرا شد. مرحلهى اول غربالگرى با انجام آزمون قندخون ناشتا شد. در مرحلهى دوم در 210 نفر با قندخون ناشتاى بيشتر از 100 ميليگرم در دسيليتر آزمون تحمل گلوکز خوراکى (OGTT) با 75/1 گرم گلوکز به ازاى هر کيلوگرم وزن انجام شد. در مرحلهى سوم در افراد با اختلال متابوليسم کربوهيدرات آزمايشهاى اختصاصى شامل اندازهگيرى غلظت سرمى انسولين، C پپتيد و آنتيبادى بر عليه گلوتاميک دکربوکسيلات (Anti GAD) و (ICA) انجام شد. پرسشنامه شامل شرح حال، معاينهى فيزيکى، نتايج آزمايشهاى اختصاصى و پرسشنامهى تغذيهاى تکميل و بيماران از نظر عوارض ديابت بررسى شدند. يافتهها: پس از انجام دو مرحلهى اول و دوم، يک مورد داراى اختلال قندخون ناشتا (IFG)، 6 مورد اختلال تحمل گلوکز خوراکى (IGT) و 5 مورد ديابت تشخيص داده شدند که در مرحلهى سوم با 20 نفر گروه شاهد مقايسه شدند. شيوع ديابت در کل جمعيت 110 در صد هزار، شيوع IFG 22 در صد هزار و شيوع IGT 133 در صد هزار نفر بود. بنابراين شيوع ديابت نوع 2 در نوجوانان در اين جامعه 45 در صد هزار نفر ميباشد. در افراد مبتلا به ديابت نوع 2 عوامل زمينهاى مانند سابقهى خانوادگى و چاقى وجود داشت. هيچکدام از موارد مبتلا، عوارض ديابت را نداشتند. نتيجهگيري: شيوع ديابت نوع 2 در جوانان تهرانى کمتر از کشورهاى صنعتى است. با وجود حضور مواردى از ديابت نوع 2 در نوجوانان ايرانى، اين بيمارى در جامعه شيوع کمى داشته دارد. احتمال حضور اين نوع ديابت در نوجوانان چاق با سابقهى فاميلى قوى ديابت بايد مدنظر باشد. جهت پيشگيرى از افزايش شيوع اين بيمارى، آموزش عمومى براى افزايش فعاليت بدنى و رژيم غذايى مناسب توصيه ميگردد.
نویسندگان: احمد آفاقی, مریم کر , مژگان سنجری
کلیدواژه ها : لپتين - گرلين - هيپرتيروئيدي - هيپوتيروئيدي - BMI
: 2914
: 37
: 0
ایندکس شده در :
نویسندگان: مهدی هدایتی
کلیدواژه ها : ديابت نوع 2 - نوجوانان - کودکان
: 4019
: 58
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه: با توجه به شيوع فزايندهى ديابت نوع 2 جوانان در جوامع مختلف و عدم بررسى شيوع اين بيمارى در ايران مطالعهى حاضر به منظور بررسى شيوع ديابت نوع 2 در گروه سنى 3 تا 19 ساله منطقهى شرق تهران انجام شد. همچنين عوامل زمينهاى (سابقهى خانوادگى، چاقى، عدم فعاليت فيزيکى، رژيم غذايى پر کالرى، وزن تولد، سابقهى ديابت مادر در دوران حاملگى)، بيماريهاى همراه (فشار خون، هيپرليپيدمى، چاقى) و عوارض (پروتئينورى و رتينوپاتى) شناسايى شدند. مواد و روشها: مطالعه به صورت مقطعى بر روى 4480 نفر در محدودهى سني3 تا 19 سال منطقهى شرق تهران که به روش خوشهاى تصادفى لايه لايه انتخاب شده بودند، طى سه مرحله اجرا شد. مرحلهى اول غربالگرى با انجام آزمون قندخون ناشتا شد. در مرحلهى دوم در 210 نفر با قندخون ناشتاى بيشتر از 100 ميليگرم در دسيليتر آزمون تحمل گلوکز خوراکى (OGTT) با 75/1 گرم گلوکز به ازاى هر کيلوگرم وزن انجام شد. در مرحلهى سوم در افراد با اختلال متابوليسم کربوهيدرات آزمايشهاى اختصاصى شامل اندازهگيرى غلظت سرمى انسولين، C پپتيد و آنتيبادى بر عليه گلوتاميک دکربوکسيلات (Anti GAD) و (ICA) انجام شد. پرسشنامه شامل شرح حال، معاينهى فيزيکى، نتايج آزمايشهاى اختصاصى و پرسشنامهى تغذيهاى تکميل و بيماران از نظر عوارض ديابت بررسى شدند. يافتهها: پس از انجام دو مرحلهى اول و دوم، يک مورد داراى اختلال قندخون ناشتا (IFG)، 6 مورد اختلال تحمل گلوکز خوراکى (IGT) و 5 مورد ديابت تشخيص داده شدند که در مرحلهى سوم با 20 نفر گروه شاهد مقايسه شدند. شيوع ديابت در کل جمعيت 110 در صد هزار، شيوع IFG 22 در صد هزار و شيوع IGT 133 در صد هزار نفر بود. بنابراين شيوع ديابت نوع 2 در نوجوانان در اين جامعه 45 در صد هزار نفر ميباشد. در افراد مبتلا به ديابت نوع 2 عوامل زمينهاى مانند سابقهى خانوادگى و چاقى وجود داشت. هيچکدام از موارد مبتلا، عوارض ديابت را نداشتند. نتيجهگيري: شيوع ديابت نوع 2 در جوانان تهرانى کمتر از کشورهاى صنعتى است. با وجود حضور مواردى از ديابت نوع 2 در نوجوانان ايرانى، اين بيمارى در جامعه شيوع کمى داشته دارد. احتمال حضور اين نوع ديابت در نوجوانان چاق با سابقهى فاميلى قوى ديابت بايد مدنظر باشد. جهت پيشگيرى از افزايش شيوع اين بيمارى، آموزش عمومى براى افزايش فعاليت بدنى و رژيم غذايى مناسب توصيه ميگردد.